fbpx
draco

draco

От гръцкото δράκων drakōn 'взиращият се', причастната форма на δέρκομαι dérkomai 'гледам, виждам', сродна с албанската дума за...

Back to Top