fbpx

κρίσις, εως, ἡ     1. a) отдѣляне, раздѣляне.- 2. а) решение. b) обсѫждане, разследване. с) разултатъ, изходъ. d) сѫдебно решение, сѫдебно разследване, сѫдъ; εἰς κρίσιν προκαλεῖν, ὑπάγειν или καθιστάναι τινά викамъ н. на сѫдъ. е) обвинение, процесъ; κρίσεις ποιεῖν водя процеси. f) присѫда, отсѫждане, осѫждане. g) нз. сѫдъ, сѫдилище, правосѫдие, наказание.- 3. тълкуване.

Войновъ, М., Георгиевъ, Г.,Старогръцко-български речникъ, София, 1939

Back to Top